Zobacz co mogę dla Ciebie zrobić?

DORADZTWO TECHNICZNE

Przedstawiciele setek firm montażowych branży OZE stosują coraz bardziej wyrafinowane metody ukrywania własnej niekompetencji. Podczas montażu powiedzą ci zawsze to, co chcesz usłyszeć. Pamiętaj o tym, że realizacja inwestycji w fotowoltaikę dużej mocy ma charakter budowlany typu pozwoleniowego, a nie charakter montażowy typu zgłoszeniowego. Podlega ona bez wyjątków technicznym przepisom, zdefiniowanym w szczególności w ustawach: Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne i Prawo Ochrony Środowiska.

SUPERWIZJE LOKALNE

Superwizja lokalna ma na celu fizyczne sprawdzenie rzeczywistego stanu zastanego nieruchomości pod względem elektrycznym, energetycznym, budowlanym i przestrzennym. Jej wyniki stanowią zawsze bazę do zaprojektowania dopasowanej instalacji wytwórczej OZE dużej mocy, która dostarczy energię elektryczną w obliczonej ilości zapotrzebowanej w każdym okresie rozliczeniowym. Techniczne wnioski z superwizji lokalnej wyznaczają zawsze kierunek dalszych działań.

DOPASOWANIE OBCIĄŻENIA

Dopasowanie rzeczywistego profilu obciążenia energetycznego każdej nieruchomości do ustalonego profilu wytwórczego źródła energii elektrycznej OZE dużej mocy to podstawa. Ma ono na celu zmniejszenie szkodliwej migracji fotoenergii AC do sieci publicznej, zwiększenie samowystarczalności i rentowności ekonomicznej eksploatacji źródła. Powszechne dostosowywanie mocy źródła energii wyłącznie do mocy umownej przyłącza i powierzchni zabudowy nie nosi żadnych znamion dedykowanego dopasowania.

PROJEKTY KONCEPCYJNE

Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej dużej mocy stanowi symulacyjną analizę zasadności wszczęcia skutecznego procesu inwestycyjnego. Przybiera on formę obiektywnego technicznie Studium Oceny Wykonalności, stanowiącego załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia modułu wytwarzania energii typu B lub C, kierowanego do właściwego terytorialnie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Projekt koncepcyjny jest generowany w dedykowanej wersji wariantowej.

ANALIZY OPŁACALNOŚCI

Bilans opłacalności zamierzenia inwestycyjnego w źródło energii OZE dużej mocy zawiera zestawienie przepływów energii i kapitału w perspektywie 30 lat. Jest on tworzony na podstawie wyników Projektu koncepcyjnego i stanowi zawsze załącznik do Wniosku o finansowanie inwestycji budowlanej OZE. Potwierdzenie opłacalności jest wymagane przez publiczne fundusze strukturalne i komercyjne fundusze inwestycyjne. Dokument potwierdza rentowność inwestycji i umożliwia skuteczne pozyskanie środków.

DOKUMENTACJE FORMALNE

Realizacja inwestycji budowlanych fotowoltaiki dużej mocy nie jest skomplikowana, lecz czasochłonna. Należy przedłożyć właściwym organom komplet dokumentów wymagany prawem w celu pozyskania decyzji administracyjnych. Dokumenty formalne dzieli się na środowiskowe, elektryczne i budowlane. Celem etapu przygotowawczego jest w szczególności pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

DOKUMENTY PRZETARGOWE

Po uzyskaniu pozwoleń administracyjnych wszczynam procedurę przetargową. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wymaga sformułowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zawierają one dedykowany opis przedmiotu zamówienia, zakres prac budowlanych i warunki postępowania. Do SIWZ dołączam Program funkcjonalno-użytkowy w formie zaadaptowanego Projektu koncepcyjnego oraz Studium wykonalności w formie Analizy opłacalności ekonomicznej.

NADZÓR INWESTORSKI

Etap realizacji prac budowlanych instalacji fotowoltaicznej dużej mocy jest zwieńczeniem etapu projektowego i formalnego. Mimo iż trwa on najkrócej, to niesie najwyższe ryzyko powstania trwałych błędów instalacyjnych, niemożliwych do bezinwazyjnego usunięcia ze względu na zakrycie i zasklepienie efektów prac. Niezależny terenowy nadzór inwestorski pozwala na skuteczne uniknięcie kosztownych adaptacji źródeł wytwórczych w wyniku ujawnionych dysfunkcji eksploatacyjnych.

ANALIZY REKLAMACYJNE

Podejrzewasz, że ekipa montażowa wprowadziła ciebie w błąd lub nakłoniła umyślnie do niekorzystnego dysponowania Twoim majątkiem? Przeprowadzę dla Ciebie analizę techniczną i prawną w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości. Jeżeli zawarłeś już umowę wykonawczą z nierzetelnym instalatorem i po przekazaniu instalacji OZE do eksploatacji okazało się, że nie funkcjonuje ona poprawnie, to pamiętaj, że każdy proces instalacyjny pozostawia ślady łatwe do weryfikacji w ramach rękojmi lub gwarancji.


WYBRANE PROJEKTY

  • Fotowoltaika 3 MWp na dachu płaskim | Symultaica.com
  • Fotowoltaika 1 MWp na dachu płaskim | Symultaica.com
  • Fotowoltaika 900 kWp na dachu łukowym | Symultaica.com
  • Fotowoltaika 150 kWp na dachu skośnym | Symultaica.com
  • Fotowoltaika 500 kWp na fasadzie bloku | Symultaica.com
  • Fotowoltaika 100 kWp na dachach skośnych | Symultaica.com
  • Fotowoltaika 30 kWp na dachu płaskim | Symultaica.com
  • Fotowoltaika 40 kWp na fasadzie bloku | Symultaica.com