O czym powinien wiedzieć każdy inwestor?

 • Doradztwo Techniczne | Symultaica.com

  Jakie są tryby realizacji inwestycji w źródła fotowoltaiczne?

  W zależności od mocy źródła wyróżniamy 2 tryby realizacji. Pierwszy dotyczy mikroinstalacji, tj. źródeł o mocy nie większej niż: 50 kWp. Realizacje takie są procedowane w trybie zgłoszeniowym, tzn. nie istnieje obowiązek występowania o żadne pozwolenia. Jedynym dokumentem, który należy przedłożyć OSD po zakończeniu prac montażowych jest Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. Jest ono rozpatrywane w myśl zasady: 'nie pytam czy, tylko mówię, że'. Drugi tryb dotyczy instalacji o mocy wyższej niż 50 kWp. Zamierzenia takie są realizowane w oparciu o budowlaną procedurę pozwoleniową. Ze względu na złożoność procesową do ich realizacji warto wynająć profesjonalnego konsultanta.

 • Superwizje Lokalne | Symultaica.com

  Czym jest obiektowa superwizja lokalna nieruchomości?

  Superwizja obszaru zamierzenia dużej mocy różni się od audytu pod mikroinstalację. W audycie wyznacznikiem doboru mocy jest dostępna powierzchnia zabudowy. Nieporozumieniem jest wyznaczanie mocy instalacji względem ilości liczników energii czynnej [sic!]. Formularze doboru mikroinstalacji nie zawierają kluczowych informacji technicznych. Wynika to z faktu, iż każda mikroinstalacja funkcjonuje w ramach systemu opustów, który amortyzuje niedopasowanie jej mocy do mocy odbiorów. Fotowoltaika dużej mocy nie podlega jednak pod bilansowanie opustowe. Funkcją superwizji lokalnej nieruchomości jest zatem skuteczne uniezależnienie się od powyższego faktu.

 • Dopasowanie Obciążenia | Symultaica.com

  Jak dopasować profil produkcji do profilu obciążenia?

  Rodzaj współpracy elektrowni fotowoltaicznej z siecią publiczną wyznacza finansowy model jej funkcjonowania. Mikroinstalacje prosumenckie są zintegrowane z siecią na sposób umożliwiający kierowanie do niej nadmiarowej energii pochodzenia słonecznego i odbieranie jej w kolejnych okresach rozliczeniowych. Właściciele instalacji fotowoltaicznych dużych mocy nie są jednak prosumentami. Oznacza to, że parametry ich źródeł OZE muszą być skorelowane z charakterystyką obciążenia infrastruktury zasilającej nieruchomości. W konsekwencji charakterystyka wytwórcza fotowoltaiki musi pokrywać się z charakterystyką odbiorczą w celu zapewnienia najwyższego współczynnika jednoczesności.

 • Projekty Koncepcyjne | Symultaica.com

  Kiedy należy stworzyć projekt koncepcyjny elektrowni?

  Koncepcja handlowa mikroinstalacji w podstawowej formie przybiera postać symulacji wykonanej za pomocą prostych programów komputerowych. Celowo zaniedbuje ona rozkład czasowy obciążenia względem profilu produkcji mikroinstalacji, gdyż niewykorzystana na potrzeby własne energia i tak zostanie skierowana do sieci i pobrana w kolejnym okresie rozliczeniowym. Odmienne zasady rządzą projektowaniem fotowoltaiki dużych mocy. Koncepcja ma na celu wyznaczenie części wspólnej pomiędzy ustalonym stochastycznie profilem produkcji energii słonecznej i profilem odbiorczym nieruchomości. Funkcją takiego działania jest zwiększenie rentowności ekonomicznej inwestycji.

 • Analizy Opłacalności | Symultaica.com

  Czy wynik analizy opłacalności może być negatywny?

  Niemal połowa wykonywanych przeze mnie analiz rentowności kończy się wnioskiem, że nie istnieją funkcjonalne przesłanki do wszczynania procesu inwestycyjnego w fotowoltaikę dużej mocy. Wynika to w większości przypadków z braku kompatybilności zaprojektowanego rozkładu produkcyjnego fotowoltaiki względem rzeczywistego schematu obciążenia oraz braku elastyczności charakterystyki po stronie odbiorowej. W takiej sytuacji podejmuje się techniczne działania mające na celu modyfikację rozkładów konsumpcji energii elektrycznej. Alternatywą jest ponadto zastosowanie synchronicznych turbin wiatrowych, charakteryzujących się odmiennym profilem produkcji energii.

 • Dokumentacje Formalne | Symultaica.com

  W jakiej kolejności zamawiać dokumentację formalną?

  Utarło się mylne przekonanie, że procedurę dla fotowoltaiki dużej mocy należy rozpocząć od Projektu budowlanego. W rzeczywistości pierwszym krokiem jest Superwizja lokalna, której celem jest zweryfikowanie stanu nieruchomości i zebranie na jej temat danych eksploatacyjnych. Utworzony na ich podstawie Projekt koncepcyjny potwierdza rentowność zamierzenia. Koncepcja jest załącznikiem podczas drugiego kroku, tj. utworzenia i złożenia do OSD Wniosku o określenie warunków przyłączenia modułu wytwarzania do publicznej sieci operatora. Jego pozytywna decyzja jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do wszczęcia budowlanej procedury inwestycyjnej.

 • Dokumenty Przetargowe | Symultaica.com

  Czym grożą zaniedbania podczas realizacji przetargu?

  Spośród kilku tysięcy polskich firm handlowych, świadczących usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, niemal wszystkie powstały w ciągu ostatnich 3 lat na fali rynkowego prosperity. Wszczynając procedurę przetargową należy bezwzględnie być świadomym faktu, iż w związku z planowanymi przez ustawodawcę zmianami w systemach opustów prosumenckich, dominująca większość tych firm zniknie z polskiego rynku. W celu zabezpieczenia interesów ekonomicznych inwestora, podczas ogłaszania przezeń przetargu nieograniczonego, należy zastosować skuteczne instrumenty prewencyjne, uniezależniające go od klauzul wykluczających odpowiedzialność wykonawcy.

 • Nadzór Inwestorski | Symultaica.com

  Co ukrywa przed inwestorem nierzetelny wykonawca?

  Rozdrobnienie branży fotowoltaicznej powoduje, że mamy w Polsce do czynienia z rynkiem ceny, a nie rynkiem jakości. O ile w przypadku mikroinstalacji prosumenckich model taki jest uzasadniony legislacyjnie to sprzeciw budzą próby jego stosowania do dużej fotowoltaiki. Ukierunkowany na szybką korzyść oferent dąży do niezwłocznego zawarcia umowy na montaż mikroinstalacji. W ciągu kilku tygodni zakończone zostają prace montażowe, a po upływie kolejnego miesiąca operator przyłącza mikroźródło do sieci. Fotowoltaika dużej mocy nie wpisuje się w ten model, zatem każdy inwestor powinien być wyczulony na próbę nadania jej przez oferenta tzw. szybkiej rotacji.

 • Analizy Reklamacyjne | Symultaica.com

  Jak dochodzić roszczeń po ujawnieniu wad instalacji?

  Powszechnym zjawiskiem na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych jest realizacja przez wykonawców wadliwego audytu i prac niezgodnych ze sztuką. Podczas eksploatacji mikroelektrowni usterki powodują zmniejszenie jej wydajności. W konsekwencji powszechne są skargi na zaniżoną moc wskazywaną przez falowniki oraz zbyt niską ilość produkowanej energii fotowoltaicznej. Aktualnie większość mikroinstalacji w Polsce jest wciąż objęta rękojmią wykonawcy oraz gwarancją producentów komponentów wyposażenia. Udowodnienie wykonawcy popełnienia błędów projektowych i montażowych wymaga przeprowadzenia analizy, którą warto powierzyć biegłemu profesjonaliście.